Algemene Voorwaarden Ellen Pichotte Fotografie / Smart Foto – B2B

Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van (fotografie)opdrachten & workshops en training hanteert Ellen Pichotte Fotografie / Smart Foto de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1 – Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het (doen) verrichten van werkzaamheden of in het geval van workshops de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een workshop of training volgt bij Opdrachtnemer. 
 2. Opdrachtnemer: Ellen Pichotte Fotografie / Smart Foto
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of
  die voortvloeiend uit, dan wel direct verband houdend met de opdracht worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. 
 4. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk dienen te zijn bevestigd. 
 2. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 3. Door het – al dan niet schriftelijk – plaatsen en/of bevestigen van enige opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden. 

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan tot stand komen op het moment dat de door beide partijen ondertekende opdrachtbevestiging door de Opdrachtnemer retour is ontvangen of door een akkoord via de mail, met vermelding van de datum/tijdstip/vergoeding.
 2. Telkens indien door Opdrachtgever een opdracht aan Opdrachtnemer wordt gegeven en deze opdracht door Opdrachtnemer wordt aanvaard, komt er een afzonderlijke overeenkomst tot stand. 
 3. Bij een standaardfotoshoot komt de overeenkomst komt tot stand door het vastleggen van een datum voor een fotoshoot en betaling van de shootingfee. 
 4. Opdrachten tot verlenging of verkorting van een overeengekomen projectduur dienen door beide partijen schriftelijk of per mail te worden bevestigd. 

Artikel 4 – Uitvoering opdracht

 1. De Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. 
 2. Eventueel door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zullen waar mogelijk in acht worden genomen. 
 3. Alle diensten die door Opdrachtnemer worden geleverd, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 
 4. Indien de Opdrachtnemer derden, niet zijnde medewerkers van Ellen Pichotte Fotografie / Smart Foto, bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met de Opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt. Dit laatste is van overeenkomstige toepassing op de Opdrachtgever. 
 5. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen, waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe, redelijke, termijn levert wel een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever. 

Artikel 5 – Leveringstermijn

1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel is ontvangen.

2. De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die de Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend. Daarom zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6 – Workshops & trainingen

 1. Bij een workshop of training dient voorafgaande aan de workshop of training te worden betaald. 
 2. Betaling kan plaatsvinden via de webshop of d.m.v. een factuur met de daarvoor betalingstermijn en condities genoemd onder Artikel 11. 
 3. In geval van annulering van een workshop (deelname) door de
  Opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Opdrachtnemer recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. 
 4. De workshop of trainingsplek kan in overleg worden overgedragen aan een ander persoon. 
 5. Indien er te weinig aanmeldingen zijn voor een workshop of training behoudt de Opdrachtnemer het recht de workshop of training te annuleren of verschuiven naar een andere datum of samen te voegen met een andere workshop of training. 
 6. Indien de workshop of trainingsdatum is geannuleerd ontvangt Opdrachtgever zijn geld terug binnen 14 dagen. 
 7. Indien de training of workshop wordt verschoven door Opdrachtnemer heeft Opdrachtgever het recht zijn geld terug te vragen. Opdrachtnemer zal dit binnen 14 dagen doen. 

Artikel 7 – Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk, oponthoud tengevolge van stakingen of acties anderszins, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Opdrachtnemer in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. 
 2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. 

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot foto’s, afdrukken, collages, bestanden welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht van de Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. 
 2. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder medebegrepen digitale fotografie bestanden, afdrukken, grafisch werk en collages van de Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend. 

Artikel 9 – Model Release

 1. Foto’s van Opdrachtgever en gepresenteerd door Opdrachtnemer kunnen worden gebruikt door Opdrachtnemer voor marketing van portfolio, reclame uitingen, website of social media in een artikel of publicatie ter bevordering van naamsbekendheid. 
 2. De beelden kunnen worden gebruikt zonder extra compensatie aan Opdrachtgever . 
 3. Mocht opdrachtgever hier bezwaar tegen hebben dan dient dit schriftelijk expliciet te worden aangegeven bij de opdracht bevestiging. 

Arikel 10 – Honorarium

Het honorarium van Opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, hetgeen Opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.

Ellen Pichotte Fotografie / Smart Foto

BTW #: NL002067251B93
KvK: 37110242
Bankrekening: ABN AMRO BANK / NL43ABNA0613659325